TopMoka - dizajnové talianske mokka kávovary

Obchodné podmienky

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedená individuálna predĺžená záručná doba) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ak počas záručnej doby zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia, kontaktujte nás buď telefonicky na telefónom čísle 0907 972 845 alebo emailom na info@topmoka.sk. Pri uplatnení reklamácie na niektorú zo súčastí TopMoky uveďte prosím svoje celé meno, bydlisko, pripojte originál dokladu o zaplatení a detailný popis a rozah chyby, ktorú reklamujete. Uvedené informácie spolu s celým setom alebo len reklamovanou časťou zašlite na adresu topmoka.sk - MacMike VAT s.r.o., Hurbanova 10, 04001 Košice.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spotrebiteľ je ale povinný uhradiť všetky náklady spojené s balným a poštovným pri zaslaní vráteného tovaru predávajúcemu.

Stiahnite si Formulár na vrátenie tovaru bez udania dôvodu alebo Reklamačný formulár pri uplatnení reklamácie. Prečítajte si aj Kompletné práva kupujúceho - spotrebiteľa.
 
Pri uplatnení reklamácie kupujúcim platia ustanovenia Obchodných a reklamačných podmienok predávajúceho.
 
Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení predávajúcemu. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa nižšie uvedených podmienok, bezplatné.
 
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
Predávajúci rozhodne určí spôsob vybavenia reklamácie a vybaví reklamáciu čo najskôr, do 3 dní od doručenia kompletných dokladov, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.
 
Prečítajte si kompletné obchodné podmienky.
 
MacMike VAT s.r.o.
Hurbanova 10
Košice 040 01